Κώδικας εξόδου 'Hello, world!' σε 20 γλώσσες προγραμματισμού


C++

#include
int main() {
std::cout << "Hello, world!";
return 0;
}


Java

class HelloWorld {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello, world!");
}
}


Python

print("Hello, world!")

C#

Console.WriteLine("Hello, world!");

JavaScript

<script>
alert( 'Hello, world!' );
</script>


Wolfram Mathematica

Print["Hello, world!"]

Haskell

main :: IO ()
main = putStrLn "Hello, World!"


Fortran90

program helloworld
print *, 'Hello, world!'
end program helloworld


Pascal

program Hello;
begin
writeln ('Hello, world!');
end.


Assembly x86

section .text
global _start
_start:
mov edx, len
mov ecx, msg
mov ebx, 1
mov eax, 4
int 0x80
mov eax, 1
int 0x80

section .data

msg db 'Hello, world!',0xa
len equ $ - msg

Lisp

(write-line "Hello, world!")

Ruby

puts "Hello, world!"

HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Hello, world!</title>
</head>
<body>
Hello, world!
</body>
</html>


Cobol

identification division.
program-id. hello.
procedure division.
display "Hello, world!"
goback.
end program hello.


Bash (Unix shell)

echo "Hello, world"

Prolog

write('Hello, world!').

Swift

print("Hello, world!")

Julia

"Hello, world!"

Ada

with Text_IO; use Text_IO;
procedure hello is
begin
Put_Line("Hello, world!");
end hello;


Malbolge

(=<`#9]~6ZY327Uv4-QsqpMn&+Ij"'E%e{Ab~w=_:]Kw%o44Uqp0/Q?xNvL:`H%c#DD2^WV>gY;dts76qKJImZkj

H Malbolge δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε φυσική γλώσσα.
Σχεδιάστηκε από τον Ben Olmstead το 1998.
Σε αυτόν εδώ τον online compiler, μπορείτε να τρέξετε τον παραπάνω κώδικα.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το link της wikipedia.